เยือนมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย

เยือนมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗       เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์บรรยายธรรมและกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยือนมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย อารามวัตรมหายาน ณ อำเภอสามพราน จ.นครปฐม ได้พบปะสนทนากับท่านวิศวภัทร มณีปัทมเกตุ รองประธานโครงการแปลพระสูตรมหายาน จีนไทย เฉลิมพระเกียรติ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมพระพุทธศาสนามหายานจีน ทั้งนี้ ได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ ในการนำคำสอนมาเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อไป A Visit to Buddhist Jaksuwitchalai Foundation MARCH 18, 2024 On 18 March 2024, the  dhamma lecturer and members of the foundation committee visited Buddhist Jaksuwitchalai Foundation, Sampran District, Nakhon […]