มูลนิธิปัญญจิตตธัมโม

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะศิษย์ของหลวงปู่เปลื้อง ปญฺญวนฺโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จังหวัดพัทลุง หลวงพ่อก้าน จิตฺตธมฺโม วัดถ้ำเป็ด จังหวัดสกลนคร และหลวงปู่อูเตชนีย์ ประเทศพม่า

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวม ศึกษาค้นคว้า และสืบทอดมรดกพระธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและฝ่ายมหายาน โดยเฉพาะสายพระกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต รวมทั้งสร้างพิพิธภัณฑ์คำสอนในรูปแบบคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และห้องโสตธรรมทัศน์ เพื่อส่งเสริมแนะนำการปฏิบัติธรรมสำหรับนักปฏิบัติและผู้ที่สนใจทั่วไป และสร้างความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

สวนพุทธธรรม

สวนพุทธธรรม ปัญญจิตตธัมโม อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เริ่มแรกถูกสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก ครอบครัว และเครือข่ายกัลยาณมิตร ประกอบไปด้วยพื้นที่สัปปายะกว้างขวางสำหรับผู้แสวงหาความวิเวกในปฏิบัติธรรม โดยประกอบด้วยพื้นที่เขตสงฆ์และเขตฆราวาส มีเสนาสนะสำคัญ อาทิ วิหาร อุโบสถ์ ศาลา ห้องสมุด สระเก็บน้ำ และที่พักสำหรับผู้มาถือศีลปฏิบัติ 

ต่อมาหลวงพ่อก้าน จิตฺตธมฺโม ได้มาเป็นประธานสงฆ์รับถวายที่ดิน อุโบสถ์ และเสนาสนะในเขตสงฆ์ ให้เป็นที่พำนักสงฆ์สาขาวัดถ้ำเป็ด

ในปัจจุบันสวนพุทธธรรมได้รับการดูแลรักษา โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิปัญญจิตตธัมโม และได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจมารับการอบรมปฏิบัติเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น